Najem, nie taki oczywisty.

Posiadanie nieruchomości z której w chwili obecnej nie musimy korzystać, daje szereg możliwości pozyskania dodatkowego dochodu pasywnego, jaki uzyskamy z wynajmu tejże nieruchomości.

Niemniej należy pamiętać, iż przekazanie nieruchomości wartej kilkaset tysięcy złotych to również odpowiedzialność i ryzyka z tym związane. Jedną z najczęstszych nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia są nieruchomości mieszkalne, wśród których dominują mieszkania. Znajomość aktualnych przepisów regulujących umowę najmu na czas określony i nieokreślony, najem okazjonalny oraz najem instytucjonalny wymagają od właściciela pozyskania wiarygodnej wiedzy oraz wdrożenia jej podczas całego procesu najmu – zaczynając od spotkania z potencjalnymi najemcami, a kończąc po wybranym okresie, na protokole odbioru lokalu od najemcy.
Prawa i obowiązki, zarówno wynajmującego, jak i najemcy reguluje wiele przepisów i aktów prawnych, które aktualizowane, wymuszają ich bieżącą znajomość oraz odpowiednie stosowanie w zależności od sytuacji.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to jeden z niezbędnych dokumentów, jaki reguluje współzależność w relacjach wynajmującego i najemcy. Prawidłowa umowa najmu zabezpiecza oraz dba o interesy dwóch stron i nie zawiera zapisów abuzywnych.
Umowa najmu powinna być zawarta w formie pisemnej, określając datę jej zawarcia, strony umowy najmu, określenie przedmiotu najmu, czas obowiązywania umowy oraz wysokość i sposób zapłaty za czynszu i innych należności. Dodatkowo podczas najmu nieruchomości, niezbędny jest protokół zdawczo-odbiorczy, dokładnie opisujący stan i wyposażenie wynajmowanej nieruchomości czy stan liczników za energię, gaz czy wodę. Umowa najmu powinna również regulować obowiązki oraz odpowiedzialność wynajmującego za wynajmowaną nieruchomość, jak również obowiązki i odpowiedzialność najemcy za przekazane mu w najem mienie właściciela.

Umowa najmu okazjonalnego to umowa, która składa się z kilku podstawowych warunków. Na początku trzeba zaznaczyć, że umowa najmu okazjonalnego powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku najmu okazjonalnego wskazane jest, że wynajmujący nie może prowadzić działalności polegającej na wynajmie nieruchomości. Jednocześnie, zobowiązuje się wydać lokal na cele mieszkaniowe, na czas oznaczony, jednak nie dłużej niż 10 lat. Ponadto umowa najmu okazjonalnego wymaga oświadczenia najemcy w postaci aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji z wynajmowanego lokalu i jego wydania właścicielowi. 

Ponadto umowa najmu okazjonalnego wymaga oświadczenia najemcy w którym wskazuje on inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu. Ponadto oczekuje się oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących w wypadku wykonania egzekucji z obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego to umowa zawarta pomiędzy najemcą, będącym osobą fizyczną, a osobą fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, zawartą na czas oznaczony. W umowie najmu instytucjonalnego ważnym punktem jest jednoznaczne określenie czasu trwania umowy, który strony mogę określić dowolnie. Ponadto musi ona zostać zawarta w formie pisemnej. W przypadku najmu instytucjonalnego wymaga się, aby najemca złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji z lokalu oraz zobowiązuje się do opróżnienia i wydania używanego lokalu we wskazanym terminie wraz z poinformowaniem, iż w przypadku wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego mu nie przysługuje.

Dzięki współpracy z profesjonalną agencją nieruchomości, wynajmujący otrzyma wsparcie oraz doświadczenie agenta nieruchomości, który potrafi dokonać zarówno weryfikacji potencjalnych zainteresowanych, jak i zadba o interesy wynajmującego, przedstawiając korzyści i ryzyka związane z wyborem odpowiedniego rodzaju umowy najmu.#biuronieruchomosci #biuro #nieruchomosci #nieruchomosc #agencja #agencje #jaksprzedac #sprzedaznieruchomosci #przewoz #przeprowadzka #przeprowadzki #nieruchomoscinawynajem #najemnieruchomosci #inwestornieruchomosci #inwestowanie

foto: Unsplash Steven Ungermann / Unsplash Patric Perkins